محمدنادر لطف اللهی

درباره من

دکتر محمدنادر لطف اللهی
image

استاد گروه آموزشی مهندسی شیمی @ دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز

در سال 1364 در رشته مهندسی شیمی (گرایش پتروشیمی) در دانشگاه صنعتی اصفهان پدیرفته و سال 1368 فارغ التحصیل شدم. سپس دو سال در اداره مهندسی نیروی هوایی خدمت سربازی را انجام دادم.بیش از یک سال در شرکت سازه گستر در زمینه ساخت قطعات خودرو کار کردم. در سال 1371 با رتبه کنکور کارشناسی ارشد  14 در رشته مهندسی شیمی  دانشگاه صنعتی امیر کبیر پذیرفته شدم و در سال 1373 در مقطع دکتری همان دانشگاه مشغول تحصیل شدم. در مقطع دکتری با رتبه اول و معدل 18/81 در1378 فارغ التحصیل شدم البته برای تکمیل رساله دکتری مدت 10 ماه به دانشگاه UIC در شیکاگو رفتم. از سال 1379 فعالیت علمی خود را در دانشگاه سمنان، دانشکده مهندسی شیمی شروع کردم. تاکنون موفق به چاپ بیش از 75 مقاله علمی و پژوهشی در مجلات داخل و خارج و به ارائه بیش  از 100 مقاله در کنفرانس های ملی و بین المللی شدم.  بیش ا...

محقق گوگل

(1402/9/7)

استنادات

903

h-index

18

i10-index

33

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1402/9/11)

استنادات

703

مقالات

56

h-index

16

مؤلفین همکار

37

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

( 1368-1364)

کار شناسي

دانشگاه صنعتي اصفهان

گرایش پتروشیمی

1373-1372

کار شناسي ارشد

دانشگاه صنعتي امير کبير

رشته مهندسی شیمی با رتبه 14 در کنکور ارشد

1373-1378

دکتری

دانشگاه صنعتي امير کبير

فارغ التحصیل ممتاز با معدل 18/81

تجارب

از 1394 تا 1398

مدیر گروه مخازن هیدروکربوری

دانشگاه سمنان

از 1379 تا کنون

عضو هیئت علمی

دانشگاه سمنان

در سال 1386 به مرتبه دانشیار و در سال 1390 به استاد تمام ارتقا انجام شد.

1381 تا 1385

مدیر گروه مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

1387 تا 1391

مدیر پژوهش دانشکده مهندسی شیمی

دانشگاه سمنان

از 1382 تا کنون

عضو هیئت تحریریه مجله مهندسی شیمی ایران

انجمن مهندسی شیمی

مهارت ها

اندازه گیری های تجربی در فشار بالا

کاربرد ترمودینامیک و تعادلات فازی در فرایندهای شیمیایی و نفت

شبیه سازی فرایند با شبیه سازهای فرایندی

اولویت های پژوهشی

فرايند جذب سطحی و ساخت جاذب

تعادلات فازی و ترموديناميک

ساخت کامپوزيت و بررسی رهايش دارو

تعادلات فازي نفت و مخلوط های هيدروکربوری

استخراج فوق بحراني – استخراج و توليد نانو پودر

حفظ محیط زیست و طبیعت گردی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Micronization and characterization of ultrafine pure and composite aspirin by CO2-expanded solution
CHEMICAL PAPERS(2021)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*, علی محمدی
Simulation and optimization of aromatic extraction from lube oil cuts by liquid-liquid extraction
CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN(2021)
9412139010, جواد اسدی, ^محمدنادر لطف اللهی*
Application of ePC_SAFT-MB EoS in prediction of VLE for CO2+MDEA+H2O ternary and H2O+MDEA+CO2-CH4 quaternary mixtures
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2020)
9311138007, ^محمدنادر لطف اللهی*
Preparation, optimization, and in-vitro evaluation of aspirin/PEG solid dispersions using subcritical CO2 by response surface methodology
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2020)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*, علی محمدی
Production and characterization of ultrafine aspirin particles by rapid expansion of supercritical solution with solid co-solvent (RESS-SC): expansion parameters effects
PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY(2020)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Extension of Cubic-Plus-Polar (CPP) equation of state (EoS) for application in aqueous electrolyte solutions
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2020)
9121135002, ^محمدنادر لطف اللهی*, سید حسین مظلومی
A new simple model for calculation of solubilities of derivatized anthraquinone compounds in supercritical carbon dioxide
CHEMICAL PAPERS(2020)
9211135014*, ^محمدنادر لطف اللهی
Statistical modeling of aspirin solubility in organic solvents by Response Surface Methodology and Artificial Neural Networks
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2020)
9211135014*, ^محمدنادر لطف اللهی
Synthesis and sorption properties of heparin imprinted zeolite beta/ polydopamine composite nanoparticles
REACTIVE & FUNCTIONAL POLYMERS(2020)
9411135004, ^محمدنادر لطف اللهی*, علی نعمت الله زاده
Phase equilibria modeling of polar systems with Cubic-Plus-Polar (CPP) equation of state
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2020)
9121135002, ^محمدنادر لطف اللهی*, سید حسین مظلومی
Modeling H2S solubility in aqueous N-methyldiethanolamine solution using a new ePC_SAFT-MB equation of state
FLUID PHASE EQUILIBRIA(2019)
9311138007, ^محمدنادر لطف اللهی*
A New Correlation Method for Estimating Thermal Conductivity of Carbon Dioxide in Liquid, Vapor and Supercritical Phases
PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING(2019)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Asphaltene Adsorption using Nanoparticles with Different Surface Chemistry: Equilibrium and Thermodynamics Studies
PETROLEUM CHEMISTRY(2019)
8911135001, ^محمدنادر لطف اللهی*, عباس شهرآبادی
A novel statistical approach for prediction of thermal conductivity of CO2 by Response Surface Methodology
PHYSICA A-STATISTICAL MECHANICS AND ITS APPLICATIONS(2019)
9211135014*, ^محمدنادر لطف اللهی
Preparation of granular composite materials as novel sorbents and their application for removal of heavy metals from solution
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY(2019)
9011135006, ^محمدنادر لطف اللهی*
A model for predicting flash point of alkane-alkane and water-alcohol mixtures by the Cubic-Plus-Association Equation of State
PROCESS SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION(2018)
9121135002, ^محمدنادر لطف اللهی*, سید حسن مظلومی
Investigation of Asphaltene Adsorption onto Zeolite Beta Nanoparticles to Reduce Asphaltene Deposition in a Silica Sand Pack
OIL & GAS SCIENCE AND TECHNOLOGY-REVUE DE L INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE(2018)
8911135001, ^محمدنادر لطف اللهی*, عباس شهرآبادی
Preparation of granular activated carbons from composite of powder activated carbon and modified β-zeolite and application to heavy metals removal
WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY(2018)
9011135006, ^محمدنادر لطف اللهی*
Prediction the Solubility of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in Subcritical Water by Using the CPA EOS
JOURNAL OF SOLUTION CHEMISTRY(2017)
8911135002, ^علی حقیقی اصل*, ^محمدنادر لطف اللهی
Experimental and modeling investigation on the solubility of β-carotene in pure and ethanol-modified subcritical water
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS(2017)
8911135002, ^علی حقیقی اصل*, ^محمدنادر لطف اللهی
A new polymeric additive as asphaltene deposition inhibitor in CO2 core flooding
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2016)
8911135001, عباس شهرآبادی, ^محمدنادر لطف اللهی*, اکبر ورامش
Investigation of the performance of several chemical additives on inhibition of asphaltene precipitation
ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS(2016)
8911135001, عباس شهرآبادی*, شاهین جهانگیری, ^محمدنادر لطف اللهی, هادی باقرزاده
New Functionality for Energy Parameter of Redlich-Kwong Equation of State for Density Calculation of Pure Carbon Dioxide and Ethane in Liquid, Vapor and Supercritical Phases
PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING(2016)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Modified Redlich-Kwong and Peng-Robinson Equations of State for Solubility Calculation of Solid Compounds in Supercritical Carbon dioxide
indian journal of science and technology(2016)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Modified Redlich-Kwong and Peng-Robinson Equations of State for Solubility Calculation of Solid Compounds in Supercritical Carbon dioxide
indian journal of science and technology(2016)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Consequence modeling of a real rupture of toluene storage tank
JOURNAL OF LOSS PREVENTION IN THE PROCESS INDUSTRIES(2015)
^مهدی پروینی, ^محمدنادر لطف اللهی
A procedure to form powder activated carbon into activated carbon monolith
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY(2015)
8811138004, ^محمدنادر لطف اللهی*
Effects of Powder Activated Carbon Particle Size on Adsorption Capacity and Mechanical Properties of the Semi Activated Carbon Fiber
FIBERS AND POLYMERS(2015)
8811138004, ^محمدنادر لطف اللهی*
A New Simple Equation of State for Calculating Solubility of Solids in Supercritical Carbon Dioxide
PERIODICA POLYTECHNICA-CHEMICAL ENGINEERING(2015)
^محمدنادر لطف اللهی
A Procedure for Preparation of Semi-activated Carbon Fiber without any Treatment
(2014)
^محمدنادر لطف اللهی
Comparison of synthesized H-Al-MCM-41 with different Si/Al ratios for benzene reduction in gasoline with propylene
JOURNAL OF INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY(2014)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی آزمایشگاهی آلکیلاسیون بنزن موجود در برش بنزن با استفاده از پروپیلن در حضور زئولیت ZSM-5 به عنوان کاتالیست
(2014)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Effects of expansion parameters on characteristics of gemfibrozil powder produced by rapid expansion of supercritical solution process
POWDER TECHNOLOGY(2014)
^محمدنادر لطف اللهی
THERMODYNAMIC MODELING OF SOLID SOLUBILITY IN SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE: COMPARISON BETWEEN MIXING RULES
CHEMICAL INDUSTRY & CHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY(2013)
^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Formation of gemfibrozil with narrow particle size distribution via rapid expansion of supercritical solution process (RESS)
POWDER TECHNOLOGY(2013)
^محمدنادر لطف اللهی
Regeneration of Activated Carbon Loaded with Cyclohexane Using Supercritical Carbon Dioxide: Experimental Results and Modeling
CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY(2013)
اقدس حیدری, ^محمدنادر لطف اللهی
Liquid–liquid equilibria for ternary systems of (ethylene glycol + toluene + heptane) at temperatures (303.15, 308.15, and 313.15) K and atmospheric pressure: Experimental results and correlation with UNIQUAC and NRTL models
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2013)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تعیین مقدار رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
(2012)
^محمدنادر لطف اللهی
Modification of the Peng Robingson EOS for modeling (vapor+ Liquid )equilibria with electrolyte solutions
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2011)
^محمدنادر لطف اللهی
Effects of extraction temperature, extraction pressure and nozzle diameter on micronization of cholesterol by RESS process
POWDER TECHNOLOGY(2011)
^محمدنادر لطف اللهی
Measurement of (liquid + liquid) equilibria for ternary systems of (N-formylmorphol ine + benzene + cyclohexane) at temperatures (303.15, 308.15, and 313.15)K
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2011)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
استفاده از سیالات فوق بحرانی برای تولید ذرات جامد با توزیع اندازه مناسب
(2010)
^محمدنادر لطف اللهی
(Liquid + liquid) equilibria of (sulfolane + benzene + n-hexane),(N-formylmorpholine + benzene + n-hexane), and (sulfolane + N-formylmorpholine + benzene + n-hexane) at temperatures ranging from (298.15 to 318.15) K: Experimental results and correlat
JOURNAL OF CHEMICAL THERMODYNAMICS(2010)
^محمدنادر لطف اللهی
Extraction of benzene from naphtha cut using pure-sulpholane and propanol-sulpholane-mixed solvents
KOREAN JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING(2010)
^محمدنادر لطف اللهی
Design of optimal process flowsheet for fractional crystallization separation process
Iranian journal of chemistry & chemical engineering -international english edition(2009)
^محمدنادر لطف اللهی
Effects Some Experimental Parameters on Yield and Composition of Supercritical …
Journal of Food Process Engineering(2009)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی اثر شرایط عملیاتی در فرآیند اسانس گیری از گیاهان دارویی با استفاده از روش استخراج با سیال فوق بحرانی
(2009)
8711135002, ^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Equation of state for the System Containing aqueous Salt: Prediction of …
(2009)
8711135002, ^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
High Pressure Phase Equilibrium of (Solvent +Salt +co2) Systems by the Extended Peng-Robinson...
(2008)
^محمدنادر لطف اللهی, 8711135002, ^علی حقیقی اصل
VLE Prediction of Strongly Non-Ideal Binary Mixtures by Modifying Van Der Waals and Orbey – Sandler Mixing Rules
(2007)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس, بهزاد خداکرمی
مدل سازی مقادیر حلالیت هیدروکربنهای سنگین در سیال فوق بحرانی با استفاده از معادلات حالت
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
بررسی روشهای مختلف بازیابی کربن فعال
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
کاربرد سیالات فوق بحرانی
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی روشهای بهینه سازی انرژی در کوره های ذوب شیشه
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تزریق آب به مخازن نفتی برای ازدیاد برداشت نفت
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل, علیرضا نصیری
بررسی روش استخراج با حلال برای تصفیه اسید فسفریک اسید صنعتی
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی
Ternary Phase Diagram for Polymer/Solvent/Supercritical-CO2 by Sanchez-Lacombe Model
(2006)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
Study of the High pressure Vapour –Liquid Equilibria for Strongly Non-Ideal Binary and Ternary Mixture
(2005)
بهزاد خداکرمی, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
استخراج با سیالات فوق بحرانی (SFC) وکاربردهای آن در فرایند جداسازی
(2004)
^محمدنادر لطف اللهی
محاسبه مقدار حلالیت جامدات خالص و مخلوط جامدات در محلولهای آبی الکترولیت
(2003)
^محمدنادر لطف اللهی
Effects of Solute Size on the Chemical Potential in Infinite –Dilution Supercritical Solution and Solubility Calculation in Supercritical Extraction: an Integral Equation Approach
IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY TRANSACTION A-SCIENCE(2003)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس,
Solving Integral Equations for Binary and Ternary Systems
JOURNAL OF CHEMICAL PHYSICS(2002)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
Integral Equation Study of the Residual Chemical Potential in Infinite –Dilution Supercritical Solutions
(2000)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس,
سنتز سیلیکا اروژل با دانسیته کم و مساحت سطح بالا از پیش ماده TEOS و تعیین بار سطحی اروژل
شیمی کاربردی دانشگاه سمنان(0)
9211137013, ^محمدنادر لطف اللهی*
Experimental Evaluation of a Polymer Foam Agent on the Foam Stability, Concern to Surfactant, Nanoparticle, and Salinity
SPE JOURNAL(2022)
روناک پروانه, سیاوش ریاحی*, ^محمدنادر لطف اللهی
Novel SnO2/PAni nanocomposites for selective detection of ammonia at room temperature
APPLIED SURFACE SCIENCE(2023)
9211135007, عباس علی خدادادی*, یدالله مرتضوی, ^محمدنادر لطف اللهی
سنتز نانو کریستال سلولزی با روش هیدرولیز اسیدی
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511137011, ^محمدنادر لطف اللهی*
بررسی اثر ولتاژ و pH بر جداسازی یون مس از آب با روش الکترولیز
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511138003, ^محمدنادر لطف اللهی*
سنتز یک مزو متخلخل سیلیکاتی به روش نانو قالب گیری در دمای محیط و مشخصه سازی آن
شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2019-01-19)
9511137008, ^محمدنادر لطف اللهی*
An Experimental Study of the Loading and Controlled Release of Salicylic Acid on Zeolite Nanocomposite
بیستمین کنگره شیمی ایران(2018-07-17)
9411137017, ^محمدنادر لطف اللهی*
Solubility of salicylic acid in ethanol, acetone and ethyl acetate solvents at temperature ranging from 298 to 313K
بیستمین کنگره شیمی ایران(2018-07-17)
9411137006, ^محمدنادر لطف اللهی*
مدل سازی هیدرودینامیکی و هسته زایی تولید ریزذرات ایبوپروفن با فرآیند انبساط ناگهانی محلول فوق بحرانی
اولین کنفرانس ملی میکرو / نانو فناوری(2018-05-10)
9211135014, ^محمدنادر لطف اللهی*
Modeling H2S Solubility in Aqueous N-methyldiethanolamine Solutions Using Modified Peng-Robinson Equation of State
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک(2016-09-13)
9211137004, ^محمدنادر لطف اللهی*
Modeling of solid solubility in supercritical carbon dioxide using PC-SAFT EoS
نوزدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2016-09-13)
9211137008, ^محمدنادر لطف اللهی*
پیش بینی مقدار رسوب آسفالتین با استفاده از معادله حالت CPA با بررسی اثر دما بر پارامتر تجمعی آسفالتین
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^محمدنادر لطف اللهی
ارائه معادله حالت جدید با در نظر گرفتن تابعیت دمایی برای پارامترها در پیش بینی تعادلات فازی فرآیند جذب سطحی اکسیژن و نیتروژن روی زئولیت 5آ
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
^محمدنادر لطف اللهی
آلکیلاسیون بنزن موجود در بنزن صنعتی در حضور زئولیت β به عنوان کاتالیزور
پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2015-02-17)
جعفر محمودی, ^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Prediction of Liquid-Liquid Equilibria of Ternary Systems Using EoS-GE Model
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
A New Model for the Prediction of Surface Tension of Alcohol and Ketone Components at Different Temperatures
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
Liquid-Liquid Equilibria Using Predictive Models for Binary and Ternary Systems
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
Calculation of Mean Ionic Activity Coefficients for Aqueous NaCl, KCl, and NaBr Electrolyte Systems
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
A New Model for the Prediction of Surface Tension of Water-Methanol System at Different Temperatures and Atmospheric Pressure
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
A New Electrolyte EOS for Calculation of Mean Ionic Activity Coefficients ofMethanol-NaCl, Methanol-NaBr and Ethanol-NaBr Systems
هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران(2014-10-21)
^محمدنادر لطف اللهی
Modeling of surface tensions of pure fluids with density gradient theory by CK-SAFT EOS
8th International Chemical Engineering Congress & Exihibition(ICHEC2014)(2014-02-24)
^محمدنادر لطف اللهی
Modified Redlich–Kwong equation of state for predicting solubility of solid in supercritical carbon dioxid
8th International Chemical Engineering Congress & Exihibition(ICHEC2014)(2014-02-24)
^محمدنادر لطف اللهی
Modeling of asphaltene deposition mechanism during a natural depletion process using genetic algorithm technique
8th International Chemical Engineering Congress & Exihibition(ICHEC2014)(2014-02-24)
^محمدنادر لطف اللهی, عباس شهرآبادی
داده های تعادلی مایع- مایع برای سیستم چهارتایی به کمک حلال ترکیبی در دمای 15/303 کلوین
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تولید میکرو ذرات جم فیبروزیل با استفاده از فرایند انبساط ناگهانی محلولهای فوق بحرانی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^محمدنادر لطف اللهی
بررسی آزمایشگاهی قدرت بازدارنده ها در پایدارسازی توده های آسفالتین با استفاده از روش ویسکومتری
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
^محمدنادر لطف اللهی, دکتر وفایی سفتی, محمد مهدی شادمانی, امیرحسین سعیدی دهاقانی
مدلسازی بازیابی کربن فعال با استفاده از دی¬‌اکسید¬‌کربن فوق بحرانی
چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2012-10-16)
اقدس حیدری, ^محمدنادر لطف اللهی
LLE data for separation of aromatic hydrocarbons (benzene and
The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011)(2011-11-21)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Modeling of hydrocarbon+water phase equilibria using CPA EOS
The 7th International Chemical Engineering Congress and Exhibition (IChEC 2011)(2011-11-21)
^محمدنادر لطف اللهی
داده های تعادلی سیستم سه تایی [NFM + بنزن + سیکلو هگزان] و سیستم شبه سه تاییNFM + 2-propanol) + بنزن + سیکلو هگزان] در دمای 15/298 درجه کلوین
سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2011-10-02)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
تعادلات مایع – مایع برای سیستم سه تایی ( اتیلن گلایکول + بنزن + سیکلوهگزان ) در دمای 15/298 درجه کلوین: نتایج تجربی و روابط ترمودینامیکی
سیزدهمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی دینامیک شاره ها(2010-10-26)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
اندازه گیری و مدل سازی بازیابی کربن فعال اشباع از سیکلوهگزان با دی اکسید کربن فوق بحرانی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^محمدنادر لطف اللهی, اقدس حیدری
تعیین حداقل فشار امتزاجی در فرآیند تزریق گاز به مخزن نفت با بررسی پارامتر کشش بین سطحی
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^محمدنادر لطف اللهی
تهیه نرم افزار های مورد نیاز در مهندسی شیمی با استفاده از رابط گرافیکی نرم افزار MATLAB
سیزدهمین کنفرانس مهندسی شیمی ایران و اولین کنفرانس بین المللی منطقه ای مهندسی شیمی و نفت(2010-10-25)
^محمدنادر لطف اللهی
Investigation of the N2 impurity in CO2 gaz injection
چهاردهمین همایش بین المللی نفت , گاز و پتروشیمی(2010-05-15)
^محمدنادر لطف اللهی, شاهین کرد
Determination of the best gas/oil ratio in miscible gas injection process
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی
Thermodynamic modeling of the pure and binary adsorption equilibria using two dimension equations of state
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی, اقدس حیدری
Determination of solubilities of cinnamic acid, phenoxyacetic acid and 4-methoxyphenylacetic acid in Sc-CO2 using three mixing rules
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی
Investigation of the miscible gas injection process for a variety of oil reservoirs
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی
Liquid-liquid equilibria of ternary system of (n- formylmorpholine + benzene + hexane) at T = (303.15 to 313.15) K
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی
Modeling of Methanol-Steam Reforming Catalytic Reactor to Produce Hydrogen: Determination of Optimum Condition
ششمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2009-11-16)
^محمدنادر لطف اللهی, دکتر الیاسی
مدلسازی تعادلات فازی فرایندهای جذب سطحی برای مخلوط های چند جزئی
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^محمدنادر لطف اللهی, اقدس حیدری
آماده سازی آب تزریقی برای کاهش رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^محمدنادر لطف اللهی
بررسی تعادلات فازی با افزودن جملاتDH و MSA به معادله حالت پنگ رابینسون در سیستم (آب+سولفات سدیم + دی اکسید کربن)
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^محمدنادر لطف اللهی
داده های تعادلی سیستم سه تایی سولفولان + بنزن + هگزان در دماهای 35 و C º 45
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^محمدنادر لطف اللهی
مدل سازی کشش سطحی مخلوط های هیدرو کربنی با استفاده از نظریه گرادیان
دومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک ایران(2009-05-12)
^محمدنادر لطف اللهی
مدلسازی فرآیند بازیابی کربن فعال با دی اکسید کربن فوق بحرانی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^محمدنادر لطف اللهی, اقدس حیدری
محاسبه حداقل فشار امتزاجی با روش Wang
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^محمدنادر لطف اللهی
جدا سازی بنزن از برش هگزان با استفاده از حلال سولفولان
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^محمدنادر لطف اللهی, عباسعلی عربی
شبیه سازی کریسالیزور Batch تبریدی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^محمدنادر لطف اللهی
عوامل موثر بر کیفیت ارائه درس آزمایشگاه عملیات واحد در مهندسی شیمی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
عباسعلی عربی, ^محمدنادر لطف اللهی, ^مهدی پروینی
تعیین نوع و مقدار رسوب در فرآیند تزریق آب به مخازن نفتی
دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2008-10-20)
^محمدنادر لطف اللهی
بررسی تعادلات فازی مخلوط هیدروکربن ها با استفاده از نظریه ترمودینامیک نیمه پیوسته
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
^محمدنادر لطف اللهی
تعیین حداقل فشار امتزاجی با استفاده از مدل نیمه پیوسته با معادلات حالت پنگ – رابینسون و سوآو- ردلشین – کوانگ
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
^محمدنادر لطف اللهی
محاسبه تعادلات فازی بخار – مایع برای سیستم های دوتایی متان آلکان ها در فشارهای بالا با یک روش پیش بینی کننده
اولین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی(2008-05-31)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
Vapor-Liquid Equilibrium of (Water+Na2SO4+SC-CO2)System by Equation of State
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Modeling of Ethylene-Oxide Catalytic Reactor
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^محمدنادر لطف اللهی
Extraction of Clove Buds Essential Oil by Hydrodistillation and Supercritical Fluid
پنجمین کنگره بین المللی مهندسی شیمی(2008-01-02)
^علی حقیقی اصل, ^محمدنادر لطف اللهی
Use of Revised Extended UNIQUAC , s Model to Calculate Solubilities of Ternary Mineral Aqueous Systems
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^محمدنادر لطف اللهی
تعادلات بخار – مایع سیستم ( آب + دی اکسید کربن +NH4CL ) با استفاده از معادله ی توسعه یافته ی پنگ رابینسون
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بررسی اثر نمک کلرید سدیم بر تعادلات فازی محلول آب وفنل
اولین همایش تخصصی ترمودینامیک ایران(2007-10-31)
عباسعلی عربی, ^محمدنادر لطف اللهی
پیش بینی تعادلات فازی مخلوط های پیوسته با استفاده از الگوریتم محاسبات تعادلی مخلوط های پیوسته
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
مصطفی پور علمداری, ^محمدنادر لطف اللهی, احسان اعتضادی
پیش بینی تشکیل رسوب در فرایند تزریق آب به مخازن نفتی ایران
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
بازیابی کربن فعال اشباع از اتیل استات با دی اکسید کربن فوق بحرانی
یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2006-11-28)
^محمدنادر لطف اللهی, ^علی حقیقی اصل
Modeling of High-Pressure Phase Behavior for Ternary Systems of Polymer-Solvent –Supercritical Fluid Using Sanchez-Lacombe EOS
هفتمین سمینار شیمی فیزیک ایران(2005-03-08)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
محاسبه حلالیت مواد جامد معدنی در سیستم های سه جزئیH20 Na2SO4-NaNo3-H20 و- KCl-NaCl با استفاده از مدل UNIQUAC
نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2004-11-23)
^محمدنادر لطف اللهی
بررسی تعادلات فازی جامد-مایع در محلول های الکترولیت در سیستم های سه جزئی با استفاده از مدل NRTL
نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2004-11-23)
^محمدنادر لطف اللهی
Solubility Calculation of Aromatics and Heavy Alkanes in Supercritical Ethane and Carbon Dioxide
چهاردهمین کنفرانس شیمی ومهندسی شیمی ایران(2004-02-17)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
An Improvement on Vacancy Solution Theory for Adsorption of Gas Mixture on Solid Substrates
چهاردهمین کنفرانس شیمی ومهندسی شیمی ایران(2004-02-17)
س کرباسی, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
Adsorption of CO2 and C2H4 on Nax , Toluene and CO2 on Activated Carbon Using the Real Adsorption Solution Theory
چهاردهمین کنفرانس شیمی ومهندسی شیمی ایران(2004-02-17)
, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
Separation of Potassium Chloride from KCl–NaCl–H2O System Using Fractional Crystallization Process
سومین گرد همایی اساتید شیمی فیزیک ایران(2003-08-26)
^محمدنادر لطف اللهی
Solid-Liquid Equilibrium Prediction of Mineral Solubilities for the NH4Cl-NaCl-H2O system
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
^محمدنادر لطف اللهی
Modeling of Solubility of Heavy Aromatics in Supercritical CO2 Using Modified Horun - vidal Second Order Mixing Rule
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
A new Composition Dependent Predictive Model for Binary Interaction Factors Needed in VLE of Binary Mixtures
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
, ^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
High- Pressure Modeling of the Vapor –Liquid Equilibrium for Ternary System of Propane-Ethanol-Water at Near Critical Condition
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
Study of the High- Pressure Vapor- Liquid Equilibria for Strongly Non- Ideal Binary Mixture
هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2002-10-28)
, حمید مدرس, ^محمدنادر لطف اللهی
Model for Describing solubility of Na2SO4-NaCl Mixture in Aqueous Electrolyte solution
ششمین سمینار شیمی فیزیک ایران(2002-08-27)
^محمدنادر لطف اللهی
محاسبه تابع توزیع شعاعی برای مخلوط سه سازنده ای د ی اکسید کربن-آب –کافئین
ششمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(2001-05-08)
^محمدنادر لطف اللهی, حمید مدرس
A Procedure for Design of Crystallization Processes of Multi-Component Electrolyte Systems
هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^محمدنادر لطف اللهی
Use of UNIQUAC'S Model to Calculate Mineral Solubilities in Aqueous Electrolyte Solution s of Ternary Systems
هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران(0000-00-00)
^محمدنادر لطف اللهی
بررسی عوامل موثر برجداسازی داروی آسپرین از مخلوط داروئی به روش کریستالیزاسیون ضد حلال مایع
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9821138001*, ^محمدنادر لطف اللهی
مطالعه عوامل و پارامترهای موثر در فرایند تولید کریستال دارو های مختلف با استفاده از فرایند ضد حلال مایع
پنجمین کنفرانس ملی علوم و مهندسی جداسازی(2022-05-11)
9821138001*, ^محمدنادر لطف اللهی
بررسي استفاده از روش در ازدياد برداشت نفت از چاههاي نفت سنگين به روش استخراج بخار
دهقان طرزجاني مهدي(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي نظري تعادلات فازي
حق نظرلو حميدرضا(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
محمودي جعفر(تاریخ دفاع: 1393/07/29) ، مقطع : دكتري
بررسي حلالهاي جايگزين فورفورال جهت جداسازي آروماتيك ها
كيانفر ايمان(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سنتز زئوليت zsmsو بررسي پارامترهاي مختلف بر مورفولوژي و ساختار زئوليت
سارلي علي(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تشكيل رسوب آسفالتين با معادله حالت درجه سوم
دهقاني زاده مصطفي(تاریخ دفاع: 1391/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد ماده دارويي آسپرينو ساليسيليك اسيد با توزيع انداز مناسببا استفاده از فرايند
هاشمي عراقي وصال(تاریخ دفاع: 1390/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تعادلات فازي آب براي هيدروكربن ها با استفاده ازمعادلات حالت درجه 3
مهراني آرمان(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي وشبيه سازي مخزن جهت بررسي فرايندvapex براي ازدياد برداشت نفت
كشتگر عبدالخالق(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
سعيدي نويد(تاریخ دفاع: 1390/11/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تجربي ونظري توليد نانو و ميكروذرات آلي با استفاده از فرايند انبساط ناگهاني محلول فوق بحراني
باصري هادي(تاریخ دفاع: 1392/06/26) ، مقطع : دكتري
تعيين تعادلات فازي برش هاي نفتي با مشخصه سازي و استفاده از خواص اطلاعات تقطير
جان بك لو محبوبه(تاریخ دفاع: 1393/07/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تعادلات فازي مايع – مايع مخلوط هيدروكربن ها با استفاده از معادلات حالت
اميدوار علي(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين كشش بين سطحي سيالات به روش گراديان با استفاده از معادله حالت SAFT
ميرمعصومي فوكلائي سيدعيسي(تاریخ دفاع: 1392/12/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرآيند توليد پودر ريز سلختار (در ابعاد ميكرو يا نانو )با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني در فرايند گاز ضد حلال (GAZ)
رستميان حسين(تاریخ دفاع: 1392/07/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
كاشفي سپيده(تاریخ دفاع: 1395/06/28) ، مقطع : دكتري
بررسي تجربي و مدلسازي حلاليت كارو تنوئيد(بتا كاروتن- ليكوپن) با آب زير دماي بحراني
متحدين پويا(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : دكتري
ارائه معادله حالت براي محلول هاي الكتروليت در محدوده وسيعي از دما و فشار
زياري فرشته(تاریخ دفاع: 1393/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي تعادلات فازي فرايند جذب سطحي با استفاده از معادلات حالت دوبعدي
علوي ششتمد مهرنوش سادات(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين كشش بين سطحي مخلوط ها با استفاده از روش suarez
نصيري فريده(تاریخ دفاع: 1393/11/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي تعادلات فازي مربوط به فرايند جداسازي گازهاي ترش(CO2,H2S) با حلال هاي آمين
جباريها علي(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جذب آلاينده ها توسط زئوليت طبيعي اصلاح شده
صدقي مجتبي(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقدار رسوب آسفالتين با اصلاح معادله ي حالت
سرداري ايمان(تاریخ دفاع: 1393/10/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد و تعيين مشخصات كربن فعال شكل دار از كامپوزيت كربن فعال پودري و زئوليت
سيدين قناد سيد محمدرضا(تاریخ دفاع: 1397/07/08) ، مقطع : دكتري
بررسي تعادلات فازي سيستم هاي آب H2S حلال هاي اتانول آمين با استفاده از معادله حالت تعميم يافته پنگ – رابينسون براي محلول هاي الكتروليت
اسماعيلي ياسر(تاریخ دفاع: 1394/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي حلاليت جامدات در سيال فوق بحراني با استفاده از معادله حالت saft
طاهري محمد آبادي سيده آرامش(تاریخ دفاع: 1394/12/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تعادلات فازي سيستم هاي آب، الكل +دي اكسيد كربن قوق بحراني با استفاده از معادلات حالت
خاكپور علي(تاریخ دفاع: 1394/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت و تعيين مشخصات ايروژل از نوع سيليكا
عربي سيد حسن(تاریخ دفاع: 1394/12/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي فرايند جداسازي گازهاي co2وh2sبا استفاده از حلال و به وسيله معادلات حالت اصلاح شده براي محلول هاي الكتروليت
رئيس پور شيرازي آبتين(تاریخ دفاع: 1395/12/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني مقدار رسوب نمك ها در محلول هاي الكتروليت با استفاده از معادلات حالت اصلاح شده بر پايه معادله حالت پنگ – رابينسون
زماني محبوبه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تعادلات فازي بخار مايع براي مخلوط هاي هيدروكربني با استفاده از داده هاي تقطيرASTMو GS براي مشخصه سازي
صادق راد محبوبه(تاریخ دفاع: 1395/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه روش‌هاي استاتيكي و ديناميكي در افزايش مقياس شبكه شكاف در مخازن شكافدار
انوشه اسماء(تاریخ دفاع: 1396/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توسعه معادلاتحالت با استفاده از جملات قطبي براي كاربرد در محلول هاي الكتروليت
جلايي سلماني حسين(تاریخ دفاع: 1399/02/03) ، مقطع : دكتري
ساخت و ارزيابي سامانه هاي دارورساني كنترل شده كامپوزيت پليمر – دارو در ابعاد نانو با استفاده از دي اكسيد كربن فوق بحراني و نزديك بحراني
رستميان حسين(تاریخ دفاع: 1400/03/24) ، مقطع : دكتري
ساخت كامپوزيت زئوليت و دارو و اندازه گيري رهايش كنترل شده دارو از كامپوزيت
عالي محمدي رعنا(تاریخ دفاع: 1397/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري و مدلسازي حلاليت مواد دارويي در حلال هاي مختلف
سپهوند سمانه(تاریخ دفاع: 1397/01/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توليد ريز ذرات داروئي با استفاده از فرآيند ضد حلال
سبزي ثاني فاطمه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و بهينه سازي فرآيند استخراج آروماتيك ها از برش روغن، توسط فورفورال به روش استخراج مايع- مايع
فولادوند محمدتقي(تاریخ دفاع: 1396/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه حداقل فشار امتزاجي با استفاده از روش ترموديناميك نيمه پيوسته و معادله حالت اصلاح شده پنگ رابينسون
حسني پوريا(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
محاسبه حداقل فشار امتزاجي با استفاده از روش ترموديناميك نيمه پيوسته و معادله حالت اصلاح شده پنگ رابينسون
حسني پوريا(تاریخ دفاع: 1397/06/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر تركيب گاز دي‌اكسيدكربن در فرآيند تزريق گاز با هدف ازدياد برداشت
روستائي چمكاكائي رامين(تاریخ دفاع: 1397/12/21) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جريان الكتريكي نوع dc بر تصفيه آب با استفاده از غشاي كامپوزيتي
چاقمي ابيازني بيتا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر جريان الكتريكي نوع dc بر تصفيه آب با استفاده از غشاي كامپوزيتي
چاقمي ابيازني بيتا(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رهايش داروهاي ضد التهابي در كامپوزيت دارو – پليمر طبيعي مانند كيتوزان
منيري پرستو(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رهايش داروهاي ضد التهابي در كامپوزيت دارو – پليمر طبيعي مانند كيتوزان
منيري پرستو(تاریخ دفاع: 1398/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموسينتيكي فرايند جذب آلاينده دارويي سفالكسين توسط نانو كريستال هاي سلولزي سنتز شده
مشيري سيده مهشيد(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي ترموسينتيكي فرايند جذب آلاينده دارويي سفالكسين توسط نانو كريستال هاي سلولزي سنتز شده
مشيري سيده مهشيد(تاریخ دفاع: 1398/04/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرايند جذب يون هاي فلزي مانند كروم با استفاده از MCM-41 اصلاح شده : ترموديناميك و سينتيك فرايند
رضائي مينا(تاریخ دفاع: 1398/01/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي فرايند جذب يون هاي فلزي مانند كروم با استفاده از MCM-41 اصلاح شده : ترموديناميك و سينتيك فرايند
رضائي مينا(تاریخ دفاع: 1398/01/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سنتز نانو ذرات تركيبات كبالت به روش احتراق محلول
دلال براتي مهسا(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت نانوذرات كيتوزان- متوكسي پلي اتيلن گليكول/هيالورونيك اسيد حامل داروي ضد سرطان 7 – اتيل- 10 هيدروكسي كامپتوتسين و بررسي خواص ضد سرطاني
شريفي دهنده فايزه(تاریخ دفاع: 1400/07/21) ، مقطع : دكتري
بررسي اثر نوع و غلظت نمك در فرايند آب با هدف ازدياد برداشت
بيات اميرحسين(تاریخ دفاع: 1398/04/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي سناريوهاي مختلف تزريق آب هوشمند بر اساس نمك هاي آلي استات در يكي از ميادين جنوب ايران
اسلامي فروزان(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تشديد فرايند جذب دي اكسيد كربن از مخلوط گازي در بستر پرشده دوار با استفادهاز امواج مافوق صوت
جاهدنيا سامان(تاریخ دفاع: 1399/08/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي پارامترهاي عملياتي فرايند تخريب فوتو كاتاليستي تركيبات آلي با استفاده از چارچوب هاي آلي- فلزي نانو ساختار زئوليتي اصلاح شده
هوشيار فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تعيين پارامترهاي مؤثر در فرآيند ضد حلال مايع براي توليد ميكروذرات آسپيرين
حميدفرحاني سيد عباس(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي و مدلسازي ترموديناميكي حلاليت داروهاي آسپرين با استفاده از معادله حالت تجميعيCPA
استادهاشم اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
سيلاب‌زني پليمر و بررسي تاثير تزريق آن بر بازيافت نفت در ميكرومدل‌ها
خليلي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/03/23) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي اثر برهمكنش‌هاي سيال ـ سيال بر توليد نفت در زمان تزريق آب‌هاي كم‌شور و هوشمند در مقياس ميكرو
پاسنگ ميلاد(تاریخ دفاع: 1399/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه تجربي اثر نمك ، نانو ذره و پليمر بر پايداري فوم دي اكسيد كربن ايجاد شده با ماده فعال سطحي SDS
پروانه روناك(تاریخ دفاع: 1399/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بهينه سازي با روش رويه پاسخ فرايند استخراج اسانس رازيانه به روش آب با دماي زير بحراني
قرباني اميرسعيد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي حذف آلاينده دارويي با استفاده از جارچوب فلز آلي UIO-66 و مطالعه سينتيكي آن
درويش نارنج بن عاطفه(تاریخ دفاع: 1399/10/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير دما و فشار بر كشش بين سطحي در سيستمهاي هيدروكربن- دي اكسيد كربن و هيدروكربن-گاز
ابورافع رافت(تاریخ دفاع: 1399/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدل سازي ژئو مكانيك مخزن آسماري با تلفيق داده و اطلاعات پتروفيزيك و ژئومكانيك در يكي از ميادين هيدروكربني ايران
زارعي دلير(تاریخ دفاع: 1399/11/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي آزمايشگاهي تاثير تزريق آب هوشمند و ماده فعال سطحي تويين 80 بر ازدياد برداشت در ميكرو مدل
شيراني فرادنبه نصيبه(تاریخ دفاع: 1399/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسياثر ماده فعال سطحي بر كريستاليزاسيون داروي آسپرين به روش ضد حلال مايع
عامري محمد(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي اثر سناريوي تزريق متناوب محلول پليمري – آب بر راندمان توليد نفت در ميكرومدل
سرلك مجيد(تاریخ دفاع: 1400/08/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي و بهينه سازي ذخيره سازي گاز در مخزن گاز ميعاني شوريجه بي ميدان خانگيران
قاسميان محمدحسين(تاریخ دفاع: 1400/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عوامل موثر برجداسازي داروي آسپرين از مخلوط به روش كريستاليزاسيون ضد حلال مايع
اسدي احد(تاریخ دفاع: 1401/06/22) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ترمودینامیک مخلوط‌ها
ترمودینامیک مخلوط‌ها
تولید پودر ریزساختار با استفاده از دی اکسید کربن زیر بحرانی
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2019-01-05)
سامانه غشاء کامپوزیتی سیلیکاتی در ترکیب با فرآیند الکتروشیمایی برای جداسازی یون های فلزی مانند مس از آب
دانشگاه سمنان(2019-07-03)
ساخت کامپوزیت آسپرین بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر با هدف افزایش فراهمی زیستی آسپرین
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2019-11-03)
فرایند تهیه اسانس دارچین با استفاده از سیال فوق بحرانی
()
ساخت کامپوزیت آسپرین بر پایه پلیمرهای زیست تخریب پذیر با هدف افزایش فراهمی زیستی آسپرین
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2019-11-03)
تولید پودر ریزساختار با استفاده از دی اکسید کربن زیر بحرانی
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2019-01-05)
ساخت سیلیکا اروژل جاذب مواد آلی آب گریز از زئولیت طبیعی با فرایند اصلاح سطح و خشک کردن در فشار محیط
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز(2016-12-12)
میکرومدل ساخته شده با ذرات سنگ مخزن واقعی برای مطالعه حرکت هیدروکربورها در محیط متخلخل و تزریق در دما و فشار بالا
دانشکده مهندسی شیمی ،نفت و گاز(2020-01-25)
سامانه غشاء کامپوزیتی سیلیکاتی در ترکیب با فرآیند الکتروشیمایی برای جداسازی یون های فلزی مانند مس از آب
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه سمنان(2019-07-03)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
كارگاه نرم افزار مهندسي شيمي   (857 بار دانلود)
رشته : مهندسي شيمي نفت و گاز
رفتار فازی سیالات مخزن   (459 بار دانلود)
3 واحدی

رشته : مهندسی نفت , گرایش : مهندسی مخازن هیدروکربوری
تبلور صنعتی   (498 بار دانلود)
3 واحدی

رشته : مهندسی شیمی , گرایش : جداسازی- کارشناسی ارشد
سینتیک و طرح راکتور   (565 بار دانلود)
درس 4 واحدی

رشته : مهندسی شیمی

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...
Vakoneshgahha-20-3-99- 17:30 oclock-Ezafi (1399/03/25)
thermo-20-3-99-13:30 oclock (1399/03/25)
Reactor-20-3-99-10oclock (1399/03/25)
درس ترمو پیشرفته-19-3-99-ساعت 17:30 (1399/03/19)
درس-ترمو پیشرفته-19-3- ساعت 14-اضافی (1399/03/19)
درس واکنشگاه ها-18-3-99- ساعت 13:30 (1399/03/18)
درس واکنشگاه ها-13-3-99-ساعت 17:30- کلاس اضافی (1399/03/18)
درس اسپن-15-3-99- ساعت 10- اضافی (1399/03/18)
درس راکتور-18-3-99- ساعت 10 (1399/03/18)
درس ترمو پیشرفته-13-3-99- ساعت 13:30 (1399/03/18)
درس راکتور-13-3-99- ساعت 10 (1399/03/18)
کلاس ترمو پیشرفته-12-3-99 ساعت 17:30 (1399/03/12)
واکنش گاه ها-12-3-99 ساعت 8:30 (1399/03/12)
راکتور-30-2-99 ساعت 10 (1399/03/11)
واکنشگاه ها-11-3-99 ساعت 13:30 (1399/03/11)
طرح راکتور-11-3-99 ساعت 10 (1399/03/11)
کارگاه نرکارگاه نرم افزار مهندسی شیمی-11-3-99-ساعت 15:30م افزار مهندسی شیمی (1399/03/11)
درس واکنش گاه ها-6-3-99-ساعت 17:30-اضافی (1399/03/06)
ترمو پیشرفته-6-3-99-ساعت 13:30 (1399/03/06)
درس طرح راکتور-6-3-99-ساعت 10 (1399/03/06)
درس ترمو پیشرفته-5-3-99-ساعت 17:30 (1399/03/05)
درس ترمو-اضافی-5-3-99 ساعت 13:30 (1399/03/05)
درس راکتور-اضافی-5-3-99-ساعت 11:30 (1399/03/05)
درس اسپن-4-3-99-ساعت 15:30 (1399/03/04)
درس واکنشگاه ها-4-3-99 ساعت 13:30 (1399/03/04)
راکتور-4-3-99 ساعت 10 (1399/03/04)
ترمو پیشرفته-30-2-99-ساعت 14 (1399/02/30)
ترمودینامیک پیشرفته-29-2-99-ساعت 17:30 (1399/02/29)
ترمو پیشرفته-29-2-99-13:3- اضافی (1399/02/29)
درس راکتور-29-2-99- ساعت 11:30-اضافی (1399/02/29)
درس واکنش گاه ها-29-2-99- ساعت 8 (1399/02/29)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی--28-2-99-15:30 (1399/02/28)
درس واکنشگاه ها -28-2-99 ساعت 13:30 (1399/02/28)
درس سینتیک و طرح راکتور-28-2-99-ساعت 10 (1399/02/28)
درس واکنشگاه ها -23-2-99 ساعت 17:30 اضافی (1399/02/23)
درس ترمودینامیک پیشرفته-23-2-99-13:30 (1399/02/23)
درس ترمودینامیک پیشرفته-23-2-99-13:30 (1399/02/23)
طرح راکتور -23-2-99-ساعت 10 (1399/02/23)
کلاس ترمو پیشرفته 22-2-99 ساعت 17:30 (1399/02/22)
کلاس ترموپیشرفته-22-2-99-13:30-ٍاضافی (1399/02/22)
کلاس طرح راکتور-22-2-99-ساعت 13:40-اضافی (1399/02/22)
درس کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی-21-2-99- ساعت 17 (1399/02/21)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی--21-2-99-15:30 (1399/02/21)
درس واکنش گاه ها-21-2-99-ساعت 13:30 (1399/02/21)
سينتيک و طرح راکتور-21-2-99-10 صبح (1399/02/21)
درس واکنشگاه ها-16-2-99-17:30-اضافي (1399/02/16)
درس ترمودینامیک پیشرفته-16-2-99-ساعت 13:30 (1399/02/16)
درس سینتیک و طرح راکتور-16-2-99-ساعت 10 (1399/02/16)
درس ترمودینامیک پیشرفته-15-2-99-ساعت - 17:30 (1399/02/15)
درس ترمودینامیک پیشرفته-15-2-99-ساعت 13:30 کلاس اضافي (1399/02/15)
درس سینتیک و طرح راکتور-15-2-99-11:30 (1399/02/15)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی--14-2-99-15:30 (1399/02/14)
درس واکنشگاه ها-14-2-13:30 (1399/02/14)
درس سینتیک و طرح راکتور-14-2-99 (1399/02/14)
درس واکنشگاه ها-9-2-99-کلاس اضافی-17:30 (1399/02/09)
درس ترمودینامیک پیشرفته-9-2-99-ساعت 13:30 (1399/02/09)
درس سینتیک و طرح راکتور-9-2-99-ساعت 10 (1399/02/09)
درس ترمودینامیک پیشرفته-8-2-99-17:30 (1399/02/08)
درس ترمودینامیک پیشرفته-8-2-99-اضافی-13:30 (1399/02/08)
درس سینتیک و طرح راکتور-8-2-99-Ezafi (1399/02/08)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی--7-2-99-17:10 (1399/02/07)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی--7-2-99-13:30 (1399/02/07)
درس واکنشگاه ها-7-2-13:30 (1399/02/07)
درس واکنشگاه ها-2-2-17:30 (1399/02/07)
سينتيك و طرح راكتور-7-2-99 (1399/02/07)
درس واکنشگاه ها-ارشد-2-2-99 (1399/02/02)
درس ترمودینامیک پیشرفته-2-2-99 (1399/02/02)
درس سینتیک و طرح راکتور-2-2-99 (1399/02/02)
ترمو پیشرفته-1-2-99 (1399/02/01)
ترموپیشرفته 1-2-99 (1399/02/01)
درس واکنشگاه ها-1-2-99 (1399/02/01)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی-31-1-99 (1399/02/01)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی-31-1-99 (1399/02/01)
درس واکنشگاه ها-31-1-99 (1399/01/31)
درس سینتیک و طرح راکتور-31-1-99 (1399/01/31)
درس واکنشگاه ها-26-1-17:30 (1399/01/26)
درس واکنشگاه ها-26-1-17:30 (1399/01/26)
ترمودینامیک پیشرفته-26-1-14:30 (1399/01/26)
سینتیک و طرح راکتور-26-1 (1399/01/26)
ترمودینامیک پیشرفته (1399/01/25)
کارگاه نرم افزار مهندسی شیمی-24-1-99 (1399/01/24)
درس واکنشگاه ها (1399/01/24)
درس سینتیک و طرح راکتور (1399/01/24)
درس ترمودینامیک پیشرفته-19-1-99 (1399/01/19)
درس سینتیک و طرح راکتور (1399/01/19)
درس ترمودینامیک پیشرفته (1399/01/18)
درس واکنشگاه ها (1399/01/18)

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه سمنان، ایران
mnlotfollahi@semnan.ac.ir
(+98)2331533913

فرم تماس